Giỏ hàng

Thiết bị và công nghệ

1 . RFID + IOT OF BROTHER ( TESTING TIME )

 

2 . AUTO DOWN FILING MACHINE.

 

3 . AUTO QUILTING  MACHINE.

4 . COMPUTER  PATTERN  SEWING MACHINE.

5 . AUTO FABRIC CUTTER.

 

 

 

6 . SEAM SEALING MACHINES

7 . AURO POCKET WELT SEWER.